Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. NOWOŚCI

NOWOŚCI

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o nowym świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami. Wprowadzono także ważne zmiany w zakresie warunków przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa o świadczeniu wspierającym zakłada przebudowę dotychczasowego systemu świadczeń dla  osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez wprowadzenie od 1 stycznia 2024 r. do systemu prawnego nowego świadczenia – świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością oraz modyfikację warunków przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne i zmiany w systemie świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Wprowadzono ważne zmiany do ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie warunków przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Po zmianach  świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać rodzicom lub innym osobom opiekującym się niepełnosprawnymi dziećmi w wieku do ukończenia 18 r. życia, bez jakiegokolwiek ograniczeń w zakresie podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Ponadto pobieranie przez opiekuna własnych świadczeń emerytalno-rentowych nie będzie miało żadnego wpływu na jego prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. O świadczenie pielęgnacyjne będą mogły się również ubiegać wszystkie rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz dyrektorzy placówek pieczy zastępczej.

Wyższe świadczenie w przypadku większej liczby dzieci z niepełnosprawnościami

Ważną zmianą jest także wprowadzenie wyższej kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko z niepełnosprawnością – realizując kolejny postulat opiekunów osób z niepełnosprawnościami, wprowadzono poprawkę, zgodnie z którą jeśli rodzic/opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnościami, świadczenie pielęgnacyjne będzie podwyższane o 100 proc. na drugie i każde kolejne dziecko z niepełnosprawnościami.

– Całkowicie realizujemy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r. poprzez skreślenie z ustawy o świadczeniach rodzinnych zapisu uzależniającego dotychczas prawo do świadczenia pielęgnacyjnego od daty powstania niepełnosprawności u osoby wymagającej opieki – wskazuje wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

Ochrona praw nabytych opiekunów

Wprowadzono także pełną i bardzo szeroką ochronę praw nabytych opiekunów osób z niepełnosprawnościami,  które nabyły bądź nabędą na starych, obowiązujących przed wejściem w życie ustawy (do 31 grudnia 2023 r.) zasadach, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. Osoby te, jeśli taka będzie ich wola, będą mogły w dalszym ciągu pobierać wymienione świadczenia zgodnie z dotychczasowymi przepisami, także w przypadku uzyskania kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność lub rozpoczęcia kolejnego okresu zasiłkowego.

Ważne! Ubieganie się o świadczenie pielęgnacyjne nie łączy się z koniecznością uzyskania żadnych nowych decyzji przez osobę z niepełnosprawnością – tak jak dotychczas istotne będzie wyłącznie posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności z odpowiednimi wskazaniami (dla dzieci) lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym (dla osób 16-18 lat).

Nowe świadczenie wspierające

– Polityka świadczeń będzie ukierunkowana na upodmiotowienie osoby z niepełnosprawnością, by mogła sama decydować, jak wykorzystywane ma być otrzymywane wsparcie. Warunki przyznawania nowego świadczenia wspierającego wpisują się także w oczekiwania i potrzeby środowisk osób z niepełnosprawnościami dotyczące zróżnicowania wysokości wsparcia od indywidualnych potrzeb wsparcia – wskazuje pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

Realizatorem świadczenia będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

https://www.gov.pl/web/rodzina/ustawa-o-swiadczeniu-wspierajacym-z-podpisem-prezydenta

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001429/O/D20231429.pdf

https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace---pytania-i-odpowiedzi

 

 

 

 

 

Fundacja Niesiemy Dobro

 Z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu przy współpracy z  Wójtem Gminy Brzozie Panią Danutą Kędziorską-Cieszyńską oraz Stowarzyszeniem Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, mieszkanki Naszej Gminy założyły Fundację pod nazwą Niesiemy Dobro.

Jednym z głównych celów fundacji jest pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób a także pomoc osobą starszym i niepełnosprawnym. Pierwsze kroki fundacja ukierunkowane są na działania opiekuńcze i  pielęgnacyjne dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Przy fundacji działa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Z uwagi na krótki czas działania fundacji, wypożyczalnia nie jest bogato wyposażona, dysponuje : wózkiem inwalidzkim, chodzikiem oraz kulami dlatego też członkowie fundacji zwracają się z prośbą o wsparcie. Jeżeli posiadają Państwo jakikolwiek sprzęt rehabilitacyjny, który mógłby posłużyć innym i chcą Państwo przekazać go na rzecz fundacji, proszone są o kontakt na adres e-mail : fundacjaniesiemydobro@gmail.com lub Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod numer telefonu 564912924/564912925

Czytaj więcej o: Fundacja Niesiemy Dobro

Nowy okres zasiłkowy 2023/2024 - Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Kryterium dochodowe:

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego począwszy od okresu świadczeniowego rozpoczynającego się od 1 października 2023 r. kwota kryterium dochodowego wynosi 1209 zł.

Wzory wniosków świadczenie z funduszu alimentacyjnego 2023/2024:

Czytaj więcej o: Nowy okres zasiłkowy 2023/2024 - Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Nowy okres zasiłkowy 2023/2024 - Zasiłki rodzinne i dodatki

 

Rodziny zainteresowane uzyskaniem zasiłków rodzinnych na nowy okres zasiłkowy, który rozpoczyna się 1 listopada, zobowiązani są do złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłków

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W okresie od 1 listopada 2023 r. do 31 października 2024 r. kwota zasiłku rodzinnego wynosić będzie:

Zasiłek na dziecko w wieku od urodzenia do ukończenia 5 lat – 95 zł miesięcznie,
Zasiłek na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat – 124 zł miesięcznie,
Zasiłek na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat – 135 zł miesięcznie.

Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania zasiłku rodzinnego:

Aby uzyskać zasiłek rodzinny lub dodatek do zasiłku należy spełnić kryterium dochodowe. Aktualnie wynosi ono 674 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie.
W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 764 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę.

Wzory wniosków o świadczenia rodzinne 2023/2024:

Czytaj więcej o: Nowy okres zasiłkowy 2023/2024 - Zasiłki rodzinne i dodatki

Fundacja Niesiemy Dobro

W ramach współpracy z OWES TŁOK grupa nieformalna z terenu naszej gminy uzyskała dofinansowanie na mikrogrant o łącznej wartości 5000 zł. W ramach projektu zakupiono sprzęt rehabilitacyjny (sprzęt do 25% wartości dotacji) oraz przeprowadzono warsztaty psychologiczne dla grupy seniorów. Zakupione urządzenia (wózek inwalidzki, kule łokciowe oraz chodzik) zasilą wypożyczalnię, którą grupa nieformalna zamierza otworzyć w ramach działalności organizacji pozarządowej. W ramach mikrograntu przeprowadzono zajęcia
z psychologiem dla grupy seniorów. Był to cykl spotkań podczas których poszerzano wiedzę na temat emocji oraz ćwiczono procesy poznawcze. Podczas zajęć uczestnicy mieli zapewniony mały poczęstunek. Pod koniec realizacji projektu złożono dokumenty rejestracyjne nowopowstałej organizacji pozarządowej Fundacja Niesiemy Dobro. Po uzyskaniu osobowości prawnej w/w organizacja będzie miała możliwość pozyskiwania funduszy na dalsze działania. Fundacja Niesiemy Dobro ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych, starszych, schorowanych, samotnych poprzez świadczenie usług, które wesprą osoby potrzebujące w codziennym funkcjonowaniu a także odciążą osoby, które na co dzień opiekują się osobami wymagającymi stałej opieki. Dzięki podejmowanym działaniom  osoby potrzebujące uzyskają pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Działania w/w organizacji mają także ułatwić dostęp do specjalistycznego sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego. Co niewątpliwe ułatwi codzienną opiekę nad osobami wymagającymi stałej opieki oraz pozytywnie wpłynie na poprawę warunków umożliwiających powrót do sprawności fizycznej a nawet samodzielnego funkcjonowania w swoim środowisku. Nowopowstała organizacja w ramach swoich działań będzie także świadczyła...

Czytaj więcej o: Fundacja Niesiemy Dobro
Powiększ obraz:

Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

 Od 4 września w ramach PFRON została uruchomiona wypożyczalnia sprzetu dla osób z niepełniosprawnością, można składać wnioski o wypożyczenie takchich technologii jak urządzenia do sterowania komuterem za pomocą wzroku, oprogramowania wspierające komunikację alternatywną, powiększalniki, aparaty słuchowe, drukarki brajlowskie, notesy dla osób niewidomych a takze podnośniki, wózki, skutery. Wnioski można składać za pośrednictwem systemu SOW.

Wniosek może złożyć osoba, która :

  • - ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
  • - w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technmologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta,     którą chce wypożyczyć. 

Jak złożyć wniosek ?

- wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Sysrtemie Obsługi Wsparcia (SOW)

- w celu złożenia elektronicznego wniosku należy wejść w link : https://sow.pfron.org.pl/

- w celu uzyskania pomocy przy złożeniu wniosku lub otrzymania szerszych informacji skontaktuj się z najbliższym oddziałem Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością.

 

 

Czytaj więcej o: Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

Pliki do pobrania