Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. NOWOŚCI

NOWOŚCI

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o nowym świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami. Wprowadzono także ważne zmiany w zakresie warunków przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa o świadczeniu wspierającym zakłada przebudowę dotychczasowego systemu świadczeń dla  osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez wprowadzenie od 1 stycznia 2024 r. do systemu prawnego nowego świadczenia – świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością oraz modyfikację warunków przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne i zmiany w systemie świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Wprowadzono ważne zmiany do ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie warunków przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Po zmianach  świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać rodzicom lub innym osobom opiekującym się niepełnosprawnymi dziećmi w wieku do ukończenia 18 r. życia, bez jakiegokolwiek ograniczeń w zakresie podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Ponadto pobieranie przez opiekuna własnych świadczeń emerytalno-rentowych nie będzie miało żadnego wpływu na jego prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. O świadczenie pielęgnacyjne będą mogły się również ubiegać wszystkie rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz dyrektorzy placówek pieczy zastępczej.

Wyższe świadczenie w przypadku większej liczby dzieci z niepełnosprawnościami

Ważną zmianą jest także wprowadzenie wyższej kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko z niepełnosprawnością – realizując kolejny postulat opiekunów osób z niepełnosprawnościami, wprowadzono poprawkę, zgodnie z którą jeśli rodzic/opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnościami, świadczenie pielęgnacyjne będzie podwyższane o 100 proc. na drugie i każde kolejne dziecko z niepełnosprawnościami.

– Całkowicie realizujemy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r. poprzez skreślenie z ustawy o świadczeniach rodzinnych zapisu uzależniającego dotychczas prawo do świadczenia pielęgnacyjnego od daty powstania niepełnosprawności u osoby wymagającej opieki – wskazuje wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

Ochrona praw nabytych opiekunów

Wprowadzono także pełną i bardzo szeroką ochronę praw nabytych opiekunów osób z niepełnosprawnościami,  które nabyły bądź nabędą na starych, obowiązujących przed wejściem w życie ustawy (do 31 grudnia 2023 r.) zasadach, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. Osoby te, jeśli taka będzie ich wola, będą mogły w dalszym ciągu pobierać wymienione świadczenia zgodnie z dotychczasowymi przepisami, także w przypadku uzyskania kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność lub rozpoczęcia kolejnego okresu zasiłkowego.

Ważne! Ubieganie się o świadczenie pielęgnacyjne nie łączy się z koniecznością uzyskania żadnych nowych decyzji przez osobę z niepełnosprawnością – tak jak dotychczas istotne będzie wyłącznie posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności z odpowiednimi wskazaniami (dla dzieci) lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym (dla osób 16-18 lat).

Nowe świadczenie wspierające

– Polityka świadczeń będzie ukierunkowana na upodmiotowienie osoby z niepełnosprawnością, by mogła sama decydować, jak wykorzystywane ma być otrzymywane wsparcie. Warunki przyznawania nowego świadczenia wspierającego wpisują się także w oczekiwania i potrzeby środowisk osób z niepełnosprawnościami dotyczące zróżnicowania wysokości wsparcia od indywidualnych potrzeb wsparcia – wskazuje pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

Realizatorem świadczenia będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

https://www.gov.pl/web/rodzina/ustawa-o-swiadczeniu-wspierajacym-z-podpisem-prezydenta

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001429/O/D20231429.pdf

https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace---pytania-i-odpowiedzi

 

 

 

 

 

Pomoc Żywnościowaj w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023

W związku z przystąpieniem Gminy Brzozie do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023 (FEPŻ) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzoziu do dnia 14.03.2024 r.  przyjmowane są wnioski o wydanie skierowania  do otrzymania pomocy żywnościowej.

Aby otrzymać pomoc należy spełniać następujące warunki:

spełnić kryterium dochodowe: dochód nie może przekroczyć 265 % kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej t.j. do 2056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz do 1590,00 zł w przypadku osoby w rodzinie i jednocześnie spełnić występujące w rodzinie przesłanki kwalifikujące do otrzymania pomocy społecznej wymienione w art. 7 pkt 1-15 Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej tj:

a)ubóstwo

b)sieroctwo;
c) bezdomność;
d) bezrobocie;
e) niepełnosprawność;
f) długotrwała lub ciężka choroba;
g) przemoc w rodzinie;
h) potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;
i) potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
j) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
k) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone  w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
l) trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
ł) alkoholizm lub narkomania;
m) zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;
n) klęska żywiołowa lub ekologiczna

lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzoziu,...

Czytaj więcej o: Pomoc Żywnościowaj w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023
Powiększ obraz:

Informacja

Uprzejmie informujemy, iż w związku z przerwą w dostawie enegrii elektrycznej związanej z wykonywaniem prac eksploatacyjnych  przy urządzeniach elektroenergetycznych dnia 22 lutego 2024 r. (czwartek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu będzie otwarty do godziny 10:00. 

Czytaj więcej o: Informacja
Powiększ obraz:

Potrzebne wsparcie dla mieszkańców Gminy Brzozie

Mieszkańcy Gminy Brzozie potrzebują pomocy w postaci :

- wyposażenia łazienki

- mebli kuchennych oraz mebli pokojowych

Jezeli nie potrzebują Państwo ww. rzeczy i chcieliby je oddać potrzebującym prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzoziu tel. 564912925.

Czytaj więcej o: Potrzebne wsparcie dla mieszkańców Gminy Brzozie
Powiększ obraz:

Kolonie dla dzieci rolników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu  informuje, iż Centrum Wspierania Inicjatyw Młodzieży organizuje i dofinanowuje zimowisko dla dzieci z programem profilaktyczno-sportowym w „perle Borów Tucholskich”- Tleniu, w terminie: 19 luty-25 luty 2024 r. (turnus 7-dniowy)

Rodzice pokrywają koszty w wysokości 289,00 zł WARUNKIEM jest to, iż jeden z rodziców uczestnika w pełnym zakresie ubezpieczony jest w KRUS bądź pobierający świadczenia z KRUS

Pozostałe koszty pobytu pokrywa Centrum Wspierania Młodzieży ze środków pozyskanych od sponsorów korporacyjnych, urzędów administracji centralnej i KRUS w Warszawie.

Transport dzieci na i z miejsca wypoczynku odbywa się autokarem spod Urzędu Gminy

Osoby zainteresowane proszone sa o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzoziu : tel. 56 49 129 24

 

Czytaj więcej o: Kolonie dla dzieci rolników

NABÓR DLA UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" EDYCJA 2024

Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Wójt Gminy Brzozie Danuta Kędziorska-Cieszyńska oraz Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu jako realizator programu "Opieka Wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 ogłaszają nabór dla Uczestników do ww. programu.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

 

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać...

Czytaj więcej o: NABÓR DLA UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" EDYCJA 2024
Powiększ obraz:

DODATEK OSŁONOWY 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu informuje, iż ponownie można składać wnioski o dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy został  przedłużony wspierając polskie rodziny, mając na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności,dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

Wniosek o dodatek osłonowy mieszkańcy mogą składać w terminie do 30 kwietnia 2024 r.

Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostania się bez rozpatrzenia.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie własnej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Dodatek za okres od 01 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. jest wypłacany jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

 Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego, wynoszącego:

• w gospodarstwie jednoosobowym - maksymalnie 2.100 zł miesięcznie,

• w gospodarstwie wieloosobowym - maksymalnie 1.500 zł miesięcznie na osobę.

Osiągnięte dochody stanowić będę podstawę ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym w związku z...

Czytaj więcej o: DODATEK OSŁONOWY 2024

Pliki do pobrania