Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. NOWOŚCI

NOWOŚCI

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o nowym świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami. Wprowadzono także ważne zmiany w zakresie warunków przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa o świadczeniu wspierającym zakłada przebudowę dotychczasowego systemu świadczeń dla  osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez wprowadzenie od 1 stycznia 2024 r. do systemu prawnego nowego świadczenia – świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością oraz modyfikację warunków przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne i zmiany w systemie świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Wprowadzono ważne zmiany do ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie warunków przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Po zmianach  świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać rodzicom lub innym osobom opiekującym się niepełnosprawnymi dziećmi w wieku do ukończenia 18 r. życia, bez jakiegokolwiek ograniczeń w zakresie podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Ponadto pobieranie przez opiekuna własnych świadczeń emerytalno-rentowych nie będzie miało żadnego wpływu na jego prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. O świadczenie pielęgnacyjne będą mogły się również ubiegać wszystkie rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz dyrektorzy placówek pieczy zastępczej.

Wyższe świadczenie w przypadku większej liczby dzieci z niepełnosprawnościami

Ważną zmianą jest także wprowadzenie wyższej kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko z niepełnosprawnością – realizując kolejny postulat opiekunów osób z niepełnosprawnościami, wprowadzono poprawkę, zgodnie z którą jeśli rodzic/opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnościami, świadczenie pielęgnacyjne będzie podwyższane o 100 proc. na drugie i każde kolejne dziecko z niepełnosprawnościami.

– Całkowicie realizujemy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r. poprzez skreślenie z ustawy o świadczeniach rodzinnych zapisu uzależniającego dotychczas prawo do świadczenia pielęgnacyjnego od daty powstania niepełnosprawności u osoby wymagającej opieki – wskazuje wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

Ochrona praw nabytych opiekunów

Wprowadzono także pełną i bardzo szeroką ochronę praw nabytych opiekunów osób z niepełnosprawnościami,  które nabyły bądź nabędą na starych, obowiązujących przed wejściem w życie ustawy (do 31 grudnia 2023 r.) zasadach, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. Osoby te, jeśli taka będzie ich wola, będą mogły w dalszym ciągu pobierać wymienione świadczenia zgodnie z dotychczasowymi przepisami, także w przypadku uzyskania kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność lub rozpoczęcia kolejnego okresu zasiłkowego.

Ważne! Ubieganie się o świadczenie pielęgnacyjne nie łączy się z koniecznością uzyskania żadnych nowych decyzji przez osobę z niepełnosprawnością – tak jak dotychczas istotne będzie wyłącznie posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności z odpowiednimi wskazaniami (dla dzieci) lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym (dla osób 16-18 lat).

Nowe świadczenie wspierające

– Polityka świadczeń będzie ukierunkowana na upodmiotowienie osoby z niepełnosprawnością, by mogła sama decydować, jak wykorzystywane ma być otrzymywane wsparcie. Warunki przyznawania nowego świadczenia wspierającego wpisują się także w oczekiwania i potrzeby środowisk osób z niepełnosprawnościami dotyczące zróżnicowania wysokości wsparcia od indywidualnych potrzeb wsparcia – wskazuje pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

Realizatorem świadczenia będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

https://www.gov.pl/web/rodzina/ustawa-o-swiadczeniu-wspierajacym-z-podpisem-prezydenta

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001429/O/D20231429.pdf

https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace---pytania-i-odpowiedzi

 

 

 

 

 

Powiększ obraz:

Nowy okres zasiłkowy 2024/2025 - Zasiłki rodzinne i dodatki - Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu informuje iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2024/2025 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2024 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2024 roku.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna oraz jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.209,00 zł.

 

Osoba do kontaktu: Sabina Otka, tel. 564912915

Wszelkie informacje oraz druki do pobrania znajdują się:

http://gopsbrzozie.pl/bip/p,157,zasilek-rodzinny-wraz-z-dodatkami

http://gopsbrzozie.pl/bip/p,127,swiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego

Czytaj więcej o: Nowy okres zasiłkowy 2024/2025 - Zasiłki rodzinne i dodatki - Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Powiększ obraz:

Otwarcie biura Fundacji Niesiemy Dobro

W poniedziałek, 1 lipca 2024 roku w budynku po byłym Gimnazjum w Brzoziu odbyło się oficjalne otwarcie biura Fundacji Niesiemy Dobro. To fundacja powstała z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy współpracy z wójt gminy Brzozie panią Danutą Kędziorską-Cieszyńską. Pomieszczenia na biuro i wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego udostępniła fundacji pani wójt.

Czytaj więcej o: Otwarcie biura Fundacji Niesiemy Dobro
Powiększ obraz:

KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu  informuje, iż Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras
organizuje i dofinansowuje kolonie dla dzieci  w wieku 7 — 16 lat

Rodzice pokrywają koszty w wysokości 600,00 zł (pełny koszt kolonii dla jednej osoby wynosi 1800,00 zł) WARUNKIEM jest to, iż jeden z rodziców uczestnika w pełnym zakresie ubezpieczony jest w KRUS bądź pobierający świadczenia z KRUS

Pozostałe koszty pobytu pokrywa Centrum Wspierania Młodzieży ze środków pozyskanych od sponsorów korporacyjnych, urzędów administracji centralnej i KRUS w Warszawie.

Transport dzieci na i z miejsca wypoczynku odbywa się autokarem spod Urzędu Gminy

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu : tel. 56 49 129 24 lub 56 49 129 25 do dnia 24 maja 2024 r.

Czytaj więcej o: KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW

Pomoc Żywnościowaj w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023

W związku z przystąpieniem Gminy Brzozie do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023 (FEPŻ) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzoziu do dnia 14.03.2024 r.  przyjmowane są wnioski o wydanie skierowania  do otrzymania pomocy żywnościowej.

Aby otrzymać pomoc należy spełniać następujące warunki:

spełnić kryterium dochodowe: dochód nie może przekroczyć 265 % kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej t.j. do 2056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz do 1590,00 zł w przypadku osoby w rodzinie i jednocześnie spełnić występujące w rodzinie przesłanki kwalifikujące do otrzymania pomocy społecznej wymienione w art. 7 pkt 1-15 Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej tj:

a)ubóstwo

b)sieroctwo;
c) bezdomność;
d) bezrobocie;
e) niepełnosprawność;
f) długotrwała lub ciężka choroba;
g) przemoc w rodzinie;
h) potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;
i) potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
j) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
k) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone  w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
l) trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
ł) alkoholizm lub narkomania;
m) zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;
n) klęska żywiołowa lub ekologiczna

lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzoziu,...

Czytaj więcej o: Pomoc Żywnościowaj w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023
Powiększ obraz:

Informacja

Uprzejmie informujemy, iż w związku z przerwą w dostawie enegrii elektrycznej związanej z wykonywaniem prac eksploatacyjnych  przy urządzeniach elektroenergetycznych dnia 22 lutego 2024 r. (czwartek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu będzie otwarty do godziny 10:00. 

Czytaj więcej o: Informacja
Powiększ obraz:

Potrzebne wsparcie dla mieszkańców Gminy Brzozie

Mieszkańcy Gminy Brzozie potrzebują pomocy w postaci :

- wyposażenia łazienki

- mebli kuchennych oraz mebli pokojowych

Jezeli nie potrzebują Państwo ww. rzeczy i chcieliby je oddać potrzebującym prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzoziu tel. 564912925.

Czytaj więcej o: Potrzebne wsparcie dla mieszkańców Gminy Brzozie

Pliki do pobrania