Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu

87-313, Brzozie

Brzozie 50

tel. +48 56 49 129 25

tel. 665 794 176

Skrytka podawcza:
/GOPSBrzozie/skrytka

e-mail  gops@brzozie.pl

Przejdź do strony głównej

Czwartek, 13 czerwca 2024

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością edycja 2024

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 16 sierpnia 2023 r. ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Progrmau są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Terminy naboru wniosków w ramach Programu:

 1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 1a i 1b do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie do dnia 15 września 2023 r.
   
 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do dnia 6 października 2023 r.
   
 3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów

informacja

2024-03-06

 

Wójt Gminy Brzozie Pani Danuta Kędziorska-Cieszyńska podpisała umowę z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na realizację programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024” którą będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu.

Z programy skorzystją 22 osób :

- 5 osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi

- 15 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym

- 2 osoby z orzeczoną niepełnopsrawnością o umiarkowanym stopniu z niepełnopsrawnością sprzężoną

Osoby te otrzymają wsparcie asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w łącznym wymiarze 7706 godzin w roku kalendarzowym 2024.

Zadanie jest w całości finansowane w ramach programu MRiPS „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024” polegającym na wsparciu w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

całkowity Koszt zadania wynosi 386.283,00 zł.

Czytaj więcej o: informacja

NABÓR DLA UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – EDYCJA 2024

2024-01-19

Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Wójt Gminy Brzozie Danuta Kędziorska-Cieszyńska oraz Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu jako realizator programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 ogłaszają nabór dla Uczestników do ww. programu.

Głównym celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej  tj. wsparcia/asystowania w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
 2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
 3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie proszone są o dostarczenie:

 1. Kartę zgłoszenia do Programu wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt. 7 i 8- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 2. Karty zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej  do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
 3. Klauzul informacyjnych w ramach naboru i karty zgłoszenia Uczestnika do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w załącznikach do niniejszego artykułu bądź w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu

Rekrutacja prowadzona jest do 16.02.2024 r., komplet dokumentów należy złozyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu, Brzozie 50, 87-313 Brzozie

Czytaj więcej o: NABÓR DLA UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – EDYCJA 2024

Metryczka

Wytworzono:2023-09-13 11:24przez: Administrator GOPS
Opublikowano:2023-09-13 11:24przez: Administrator GOPS
Podmiot udostępniający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu
Odwiedziny:313

 • Brak wpisów.