Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu

87-313, Brzozie

Brzozie 50

tel. +48 56 49 129 25

tel. 665 794 176

Skrytka podawcza:
/GOPSBrzozie/skrytka

e-mail  gops@brzozie.pl

Przejdź do strony głównej

Czwartek, 22 lutego 2024

Klub Seniora

KLUB SENIORA W GMINIE BRZOZIE


Projekt pn. "Klub Seniora w Gminie Brzozie" realizowany jest przez Partnerstwo zawarte pomiędzy Gminą Brzozie a Fundacją Rozwój i Edukacja w Górznie.Podmiotem realizującym projekt w imieniu Partnera wiodącego jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu, Projekt Klub Seniora w Gminie Brzozie współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój Usług Społecznych. Projekt jest realizowany w terminie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. (otrzymaliśmy zgodę na prowadzenie klubu w ramach projektu do 30.06.2023 r.)

Celem projektu jest zaangażowanie w życie społeczne gminy i zaktywizowanie 35 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym kobiet i mężczyzn, w wieku 60+, zamieszkałych w Gminie Brzozie. Projekt obejmuje swoim zakresem:

  • Wsparcie psychologiczne i doradcze ( zajęcia pod hasłem "Szczęśliwy senior", "Bezpieczny senior", "Finanse seniora");
  • Szkolenia z kompetencji cyfrowych (zajęcia pod hasłem "E-senior");
  • Aktywizację społeczną i integrację (zajęcia pod hasłem "Aktywny senior");
  • Edukację zdrowotną i poprawę kondycji fizycznej (zajęcia pod hasłem "Zdrowy i zadbany senior").

Klub Seniora czynny jest we wtorki i czwartki, w godzinach 9:00 - 15:00. Uczestnicy projektu są objęci ubezpieczeniem grupowym. Osoby które mieszkają poza miejscowością Brzozie i nie mogą we własnym zakresie dotrzeć do klubu, mają zapewniony transport. Uczestnicy projektu mają także zapewniony catering.

 

Całkowita wartość projektu - 618 983,76 zł

 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego - 526 136,19 zł, z budżetu państwa - 30 949,19 zł, budżet gminy - 61 898,38 zł.

 

Osoba do kontaktu: Kierownik GOPS - Ewa Graczyk-Baron, tel. 564912923

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne w biurze projektu, budynek Urzędu Gminy w Brzoziu, pok. 5 lub do pobrania w załączniku.

 

1. Regulamin projektu.

2. Formularz rekrutacyjny.

3. Oświadczenie kandydata/-ki dotyczące spełniania kryterium uczestnictwa w projekcie (kryteria obligatoryjne).

4. Oświadczenie kandydata/-ki o statusie osoby wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym ze wskazaniem formy wykluczenia (kryteria obligatoryjne).

5. Oświadczenie kandydata/-ki dotyczące spełnienia kryterium uczestnictwa w projekcie (kryteria punktowe).

6. Oświadczenie kandydata/-ki dotyczące spełnienia kryterium uczestnictwa w projekcie - kryterium dochodowe (kryteria punktowe).

7. Oświadczenie uczestnika projektu (RODO).

 

Metryczka

Wytworzono:2023-06-01 14:25przez: Administrator GOPS
Opublikowano:2023-06-01 14:25przez: Administrator GOPS
Podmiot udostępniający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu
Odwiedziny:253

  • Brak wpisów.