Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu

87-313, Brzozie

Brzozie 50

tel. +48 56 49 129 25

tel. 665 794 176

Skrytka podawcza:
/GOPSBrzozie/skrytka

e-mail  gops@brzozie.pl

Przejdź do strony głównej

Czwartek, 25 lipca 2024

Jesteś tutaj: Start / DODATEK OSŁONOWY

DODATEK OSŁONOWY

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu informuje, iż ponownie można składać wnioski o dodatek osłonowy.

 

 

Dodatek osłonowy został  przedłużony wspierając polskie rodziny, mając na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności,dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

 

 

Wniosek o dodatek osłonowy mieszkańcy mogą składać w terminie do 30 kwietnia 2024 r.

 

Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostania się bez rozpatrzenia.

 

 

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie własnej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

 

 

Dodatek za okres od 01 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. jest wypłacany jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

 

 

Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego, wynoszącego:

 

• w gospodarstwie jednoosobowym - maksymalnie 2.100 zł miesięcznie,

 

• w gospodarstwie wieloosobowym - maksymalnie 1.500 zł miesięcznie na osobę.

 

 

Osiągnięte dochody stanowić będę podstawę ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

 

Zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym w związku z art. 411 ust. 10k ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.

 

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

 

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek.

 

W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

 

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

 

Dodatek osłonowy za okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. wynosi 50% kwot wskazanych odpowiednio w ust. 5 albo 6 po ich waloryzacji średniorocznym wskazaniem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do roku 2021, określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. (M.P. poz. 68):

 

• gospodarstwo jednoosobowe – 228,80/286 zł*

 

• gospodarstwo 2-3 osobowe – 343,20/429 zł*

 

• gospodarstwo 4-5 osobowe – 486,20/607,75 zł*

 

• gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 657,80/822,25 zł*

 

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, kominek, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków o którym mowa w art. 27a usta. 1 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrując wniosek kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 

Przyznanie  dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

 

Zgodnie z zapisami ustawy informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazała adres poczty elektronicznej. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku osłonowego można uzyskać w GOPS w Brzoziu, pokój nr 1,

Pani Sabina Otka, tel. 564912915.

 

 

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Wytworzono:2022-01-10 14:24przez: Administrator GOPS
Opublikowano:2022-01-10 14:24przez: Administrator GOPS
Podmiot udostępniający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu
Odwiedziny:1024

  • Brak wpisów.