Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu

87-313, Brzozie

Brzozie 50

tel. +48 56 49 129 25

tel. 665 794 176

Skrytka podawcza:
/GOPSBrzozie/skrytka

e-mail  gops@brzozie.pl

Przejdź do strony głównej

Czwartek, 22 lutego 2024

Ochrona Danych Osobowych (RODO)

Klauzula informacyjna  dla Interesantów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu, 87-313 Brzozie 50, tel. 564912925, adres e-mail: gops@brzozie.pl.
 2. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzoziu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Pan Marcjan Biegaj, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@gops.brzozie.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez GOPS obowiązków wynikających z zapisów:
 • – ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • – ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 • – ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 • – ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • – ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • – ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 • – ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • – ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
 • – ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne
 • – ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
 • – ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • – ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi
 • – ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
 • – ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • – ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • –  ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
 • – ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • – ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • – ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 • – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
 1. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 2. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
 3. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbędny do realizacji zadań ustawowych a następnie zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt odpowiednio przez okres 5, 10, 50 lat.

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2021-04-15 10:00przez: Administrator sscmc
Opublikowano:2021-04-15 10:00przez: Administrator sscmc
Podmiot udostępniający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu
Odwiedziny:1009

 • Brak wpisów.