Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu

87-313, Brzozie

Brzozie 50

tel. +48 56 49 129 25

tel. 665 794 176

Skrytka podawcza:
/GOPSBrzozie/skrytka

e-mail  gops@brzozie.pl

Przejdź do strony głównej

Środa, 29 listopada 2023

Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Nabór kandydatów na stanowisko : pracownika socjalnego

2023-11-20

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu

Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko  pracownika socjalnego

 

FORMA ZATRUDNIENIA - UMOWA O PRACĘ 

wymiar czasu pracy –1/1 etatu

I. Wymagania niezbędne:

  1. Wykształcenie zgodnie z wymaganiami określonymi w art.116 ust.2 ustawy z dnia 12  03.2004 o pomocy społecznej tj,

- dyplom ukończenia studiów wyższych służb społecznych lub

- dyplom ukończenia  studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub

- dyplom ukończenia  do dnia 31.12.2013 studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.

2. znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej i przepisów wykonawczych oraz kodeksu postępowania administracyjnego;

  1. Obywatelstwo polskie
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego
  4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
  5. nieposzlakowana opinia.
  6. Prawo jazdy kat. B

2. Wymagania dodatkowe:

a. mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego;

b. znajomość programu POMOST

c. konieczna znajomość oprogramowania biurowego - Word, Excel,  Power Point,

d. umiejętność redagowania pism urzędowych,

e. umiejętność śledzenia zmian w przepisach oraz interpretacji prawa,

e. umiejętność komunikowania się z interesantem w tym także nastawionych roszczeniowo zagrożonym wykluczeniem lub już wykluczonym społecznie,

f. obsługa urządzeń biurowych,

g. predyspozycje osobowościowe: odporność na stres, odpowiedzialność, asertywność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność i otwartość.

h. umiejętność pracy w zespole

II. Główne zadania osoby zatrudnionej na w/w stanowisku:

1. Udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących im uprawnieniach, świadczeniach
i formach pomocy,

2. Prowadzenie rozeznania sytuacji życiowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia pomocy społecznej, w szczególności przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na terenie Gminy,

3. Ustalenie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej oraz ich wysokości, po wnikliwej analizie zgromadzonej dokumentacji.

4. Prowadzenie postępować administracyjnych w sprawach o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej m.in.. zasiłku celowego, specjalnego zasiłku celowego, zasiłku stałego, zasiłku okresowego

5. Pomoc dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązania problemów i udzielenia pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe
i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy.

6. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w prawidłowym funkcjonowaniu osób
 i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa,

7. Przeprowadzanie wywiadów na rzecz innych ośrodków pomocy społecznej  lub powiatowych centrów pomocy rodzinie,

8. Kierowanie do domów  pomocy społecznej oraz umieszczanie  w nich skierowanych osób oraz przygotowanie projektów decyzji dotyczących odpłatności za DPS,

9. Zapewnienie usług w ośrodkach wsparcia, schroniskach itp.

10. Obsługa programu POMOST w szczególności:

a) wprowadzanie danych rodzin korzystających z pomocy  społecznej oraz aktualizowanie tych danych,

b) przygotowywanie projektów decyzji,

12. Zawieranie kontraktów socjalnych,

13. Współuczestniczenie w opracowaniu oraz realizowaniu programów/projektów mających na celu na podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy.

 

 

 

III. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie następujących dokumentów:

1. Życiorys CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny

2. Kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

3. Kopię świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy.

4. Podpisaną klauzulę informacyjna stanowiącą załącznik do ogłoszenia o naborze.

5. Podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.

6. Podpisane pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe.

7. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska pracownika socjalnego

8. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, który stanowi załącznik do głoszenia o naborze

Kwalifikacje kandydatów będą weryfikowane na podstawie analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu, Brzozie 50, 87 – 313 Brzozie lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu, Brzozie 50, 87 – 313 Brzozie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pracownik socjalny” elektronicznie na adres: gops@brzozie.pl w terminie do 22 grudnia 2023 r. do godz. 14.00.

IV. Pozostałe informacje:

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne będą informowani o terminie kolejnego etapu naboru. Dokumenty, które wpłyną po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty niezakwalifikowane do dalszego etapu rekrutacji będzie można odebrać po zakończeniu procesu rekrutacji w siedzibie GOPS. Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 56 49 129 23, 56 49 129 25.

 

Załączniki

  • Załącznik nr 1 – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  • Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna
  • Załącznik nr 3 – Oświadczenia

 

 

Czytaj więcej o: Nabór kandydatów na stanowisko : pracownika socjalnego

Nowy okres zasiłkowy 2023/2024 - Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

2023-11-09

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Kryterium dochodowe:

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego począwszy od okresu świadczeniowego rozpoczynającego się od 1 października 2023 r. kwota kryterium dochodowego wynosi 1209 zł.

Wzory wniosków świadczenie z funduszu alimentacyjnego 2023/2024:

https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego---wzor-wniosku-i-zalacznikow-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

 

 

 

Czytaj więcej o: Nowy okres zasiłkowy 2023/2024 - Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Powiększ zdjęcie

Nowy okres zasiłkowy 2023/2024 - Zasiłki rodzinne i dodatki

2023-11-09

 

 

Rodziny zainteresowane uzyskaniem zasiłków rodzinnych na nowy okres zasiłkowy, który rozpoczyna się 1 listopada, zobowiązani są do złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłków

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W okresie od 1 listopada 2023 r. do 31 października 2024 r. kwota zasiłku rodzinnego wynosić będzie:

Zasiłek na dziecko w wieku od urodzenia do ukończenia 5 lat – 95 zł miesięcznie,
Zasiłek na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat – 124 zł miesięcznie,
Zasiłek na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat – 135 zł miesięcznie.

Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania zasiłku rodzinnego:

Aby uzyskać zasiłek rodzinny lub dodatek do zasiłku należy spełnić kryterium dochodowe. Aktualnie wynosi ono 674 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie.
W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 764 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę.

Wzory wniosków o świadczenia rodzinne 2023/2024:

https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny-oraz-dodatki---wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

 

 

Czytaj więcej o: Nowy okres zasiłkowy 2023/2024 - Zasiłki rodzinne i dodatki