Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu

87-313, Brzozie

Brzozie 50

tel. +48 56 49 129 25

tel. 665 794 176

Skrytka podawcza:
/GOPSBrzozie/skrytka

e-mail  gops@brzozie.pl

Przejdź do strony głównej

Czwartek, 22 lutego 2024

Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

2024-01-24

 

Wójt Gminy Brzozie Danuta Kędziorska – Cieszyńska informuje, że w związku z Programem „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu ogłasza nabór osób chętnych - Mieszkańców Gminy Brzozie - do wzięcia udziału w w/w Programie. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

      Gmina Brzozie złożyła wniosek na środki finansowe z Programu na rok 2023 i otrzymała dofinansowanie na realizację w/w Programu.

      Wartość Programu w Gminie Brzozie  (całkowity koszt inwestycji) to: 45.238,00 zł.

       Wartość dofinansowania to: 45.238,00 zł

        Realizatorem Programu w Gminie Brzozie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu.

        Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • - dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • - osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz  orzeczeniami równoważnymi.

        Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnieniu czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:

a)      ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,

b)      wymaga wysokiego poziomu wsparcia,

c)      stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu oferuje wsparcie w formie:

1) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM (stanowiącej załącznik nr 6 do Programu),którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić właśnie do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności.

        Osoby zainteresowane, powyższym programem proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia wraz z załączoną kartą oceny stanu zdrowia, którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu do dnia 31 stycznia 2023 r.

Kontakt z Ośrodkiem pod numerem telefonu: 56 4912924 lub 56 4912925

 

Do wniosku należy załączyć:

1.Karta zgłoszenia - załącznik nr 7

2. Karta pomiaru  - załącznik nr 6

3. Klauzula informacyjna RODO - załącznik nr 11.

 4. RODO

Czytaj więcej o: Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

Opieka Wytchnieniowa edycja 2024

2024-01-24

Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Wójt Gminy Brzozie Danuta Kędziorska-Cieszyńska oraz Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu jako realizator programu "Opieka Wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 ogłaszają nabór dla Uczestników do ww. programu.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

 

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie proszone są o dostarczenie:

 1. Kartę zgłoszenia do Programu wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, osoby powyżej 16 roku życia posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności  lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) 
 2. Klauzul informacyjnych w ramach naboru i karty zgłoszenia Uczestnika do Programu „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w załącznikach do niniejszego artykułu bądź w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu

Rekrutacja prowadzona jest do 16.02.2024 r., komplet dokumentów należy złozyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu, Brzozie 50, 87-313 Brzozie

Czytaj więcej o: Opieka Wytchnieniowa edycja 2024

NABÓR DLA UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – EDYCJA 2024

2024-01-19

Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Wójt Gminy Brzozie Danuta Kędziorska-Cieszyńska oraz Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu jako realizator programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 ogłaszają nabór dla Uczestników do ww. programu.

Głównym celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej  tj. wsparcia/asystowania w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
 2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
 3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie proszone są o dostarczenie:

 1. Kartę zgłoszenia do Programu wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt. 7 i 8- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 2. Karty zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej  do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
 3. Klauzul informacyjnych w ramach naboru i karty zgłoszenia Uczestnika do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w załącznikach do niniejszego artykułu bądź w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu

Rekrutacja prowadzona jest do 16.02.2024 r., komplet dokumentów należy złozyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu, Brzozie 50, 87-313 Brzozie

Czytaj więcej o: NABÓR DLA UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – EDYCJA 2024